ue pl quality

PressMann Sp. z o.o. w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Cele projektu:

Specjalistyczne usługi doradcze:

  1. Doradztwo prawno – pracownicze – doradztwo dotyczące zmiany modelu biznesowego – ocena regulacji prawnych związanych np. z nową branżą czy nowym sposobem dystrybucji.
  2. Doradztwo w obszarze finansów – opracowanie i wdrożenie narzędzi kontrolingowych – budżetów krótko, średnio i długookresowego.
  3. Doradztwo w obszarze marketingu – formułowanie strategii marketingowej, strategii marki, strategii komunikacji.
  4. Doradztwo w obszarze zarządzanie i organizacja – opracowanie strategii rozwoju w tym strategii antykryzysowej w powiązaniu z elementami usługi mapowania i optymalizacji procesów.

Wartość projektu: 58 707,90 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 45 343,50 zł.