Polityka prywatności

Ten dokument określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Strony internetowej https://pneumatyka.eu oraz osób kontaktujących się z firmą Pneumatyka.eu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. H. Kołłątaja 11, 83-200 Starogard Gdański.

Administrator Strony zapewnia, że nie przetwarza żadnych danych bez zgody użytkowników odwiedzającej Stronę. Administrator przetwarza dane osobowe różnego rodzaju i w różnych celach – zawsze zgodnie z prawem.

Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych dobieramy środki techniczne zapewniające ich ochronę między innymi przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym czy przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.

 • 1 Definicje
 1. Strona – strona https://pneumatyka.eu
 2. Administrator – personel zarządzający sklepem internetowym https://pneumatyka.eu
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony
 4. Potencjalny Klient – osoba zainteresowana ofertą sklepu internetowego https://pneumatyka.eu
 5. Klient – osoba korzystająca z oferty sklepu internetowego https://pneumatyka.eu
 6. Newsletter – usługa pozwalająca Czytelnikowi na otrzymywanie na podany adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.
 3. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników oraz Klientów i Potencjalnych Klientów.
 4. Administrator zobowiązuje się do dopilnowania, aby personel upoważniony do przetwarzania danych osobowych był zobowiązany dokonywać tego zgodnie z niniejszą Polityką oraz procedurami wewnętrznymi Administratora i standardami obowiązującymi radców prawnych.
 • 3 Zakres zbieranych danych
 1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są kontaktu z nim oraz marketingu i dystrybucji Newslettera.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uzytkownika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres mailowy.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.
 4. Administrator umożliwia korzystanie za pośrednictwem Strony z bezpłatnie udostępnianych informacji w formie Newslettera. Użytkownik może wypisać się z otrzymywania Newslettera w każdej chwili.
 5. W przypadku wizyty na stronie, podczas której Użytkownik nie wypełnia formularzy zbierane są dane statystyczne takie jak odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie struktury strony i usług.
 6. W powyższym przypadku o ile nie nastąpiło alternatywne wobec domyślnego ustawienie obsługi plików cookies na stronie, dane mogą być przetwarzane w celu marketingu. Są to dane dotyczące aktywności – historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie itp. Administrator nie dokonuje profilowania danych, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu strony i usług.
 7. W przypadku wypełnienia formularza zapisu na Newsletter przetwarzany jest adres mailowy Użytkownika, a podstawą prawną jest zgoda podmiotu przetwarzanego.
 8. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub wybrania innej drogi dostępu do Administratora wskazującej na wolę pozostania przez Użytkownika Klientem lub Potencjalnym klientem, przetwarzane będą jedynie dane przez niego podane – domyślnie adres mailowy i wynikające z niego imię i nazwisko. Treść formularza oraz proponowana cena usługi nie jest oceniana przez system informatyczny. Wszelkie dane dotyczące ewentualnych kwestii dotyczącej sprawy, stron przeciwnych itp. objęte są tajemnicą wynikającą z zasad zawodu radcy prawnego. Podstawą przetwarzania jest przygotowanie i wykonanie umowy.
 9. W przypadku pozostania Klientem przetwarzane będą dane „fakturowe” – imię i nazwisko, firma, adres oraz numer NIP. Podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych i podatkowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń.
 10. W przypadku Potencjalnych Klientów ich dane przechowywane będą przez okres umożliwiający zawarcie umowy zgodnie z uprzednio zaproponowanymi przez Administratora warunkami. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 11. Administrator nie przetwarza danych osób komentujących jego wpisy na Stronie.
 12. Administrator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osób w celu tworzenia rejestrów i ewidencji osób wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz archiwalnym i w celu wykazania faktów o znaczeniu dowodowym i prawnym.
 • 4 Sposób przetwarzania danych
 1. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Wysyłający informacje za pomocą formularza znajdującego się na Stronie lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora winien liczyć się z tym, iż informacja ta może zostać opublikowana na Stronie w zanonimizowanej formie.
 2. Dane osobowe Użytkowników, Klientów i Potencjalnych Klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 3. Administrator przekazuje dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK.
 4. Administrator przekazuje dane osobowe następującym firmom trzecim:
 5. a) podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– biuro księgowe – w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków

 1. b) podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej

– Google – korzystanie z usług poczty, analytics do analizy statystyk stron, ads do wyświetlania linków sponsorowanych

– Facebook – wtyczki społecznościowe, system komentowania, pixel wspierający mierzenie skuteczności i optymalizację reklam

 • 5 Obowiązki i prawa Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Strony bez zgody Administratora.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony stanowi naruszenie prawa autorskiego.

5) Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.

6) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.

7) Prawo do usunięcia danych – Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.

8) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.

9) Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia.

Administrator wskazuje, że szanuje prawa z zakresu ochronie danych osobowych oraz dąży do ich wykonywania w najwyższym możliwym stopniu. Jednocześnie przedmiotowe prawa nie mają charakteru absolutnego, więc możliwa jest zgodna z prawem odmowa ich realizacji – Administrator zapewnia poprzedzenie ewentualnej odmowy niezbędną analizą problematyki oraz dokonanie jej jedynie w sytuacji, gdy odmowa jest konieczna ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów Użytkownika.

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego. Na tej stronie mogą znajdować się dodatkowe zapisy odnośnie prywatności użytkowników regulujące zagadnienia szczegółowe – mają one pierwszeństwo przed niniejszą Polityką.

4. Niniejszy dokument Administrator może okresowo aktualizować, publikując nowe wersje na Stronie. Ponadto o zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator może powiadamiać mailowo. Dalsze korzystanie ze Strony lub dalsze przekazywanie Administratorowi danych osobowych będzie podlegać warunkom Polityki prywatności obowiązującym w danym momencie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Polityka prywatności