Kodeks postępowania w biznesie Pneumatyka.eu – właściciela sklepu internetowego PNEUMATYKA.EU

Wstęp

Specjalizacją naszej firmy jest pneumatyka.  Inaczej mówiąc technika wykorzystania sprężonego powietrza w automatyzacji procesów produkcyjnych i usługowych. Ponadto oferujemy ergonomiczne, ekologiczne i ekonomiczne systemy sprężonego powietrza oraz inne rozwiązania dla przemysłu. 

Nasz zakres działania:
 • projektowanie systemów sprężonego powietrza;
 • wykonawstwo instalacji sprężonego powietrza;
 • produkcja kompresorów i akcesoriów pneumatycznych;
 • serwis sprężarek;
 • sprzedaż produktów z zakresu pneumatyki.
Oferta dostępna jest poprzez: 
 • wizyty specjalistów;
 • sklep stacjonarny;
 • internet.

 

Od początku swego istnienia firma Pneumatyka.eu prowadzi interesy kierując się zasadami prawości, uczciwości, sprawiedliwości i pełnego poszanowania wszelkich obowiązujących praw. Pracownicy Pneumatyka.eu zawsze dowodzili swej wierności tym zasadom w codziennym działaniu. Wypracowana dzięki temu reputacja Pneumatyka.eu jest dziś jednym z najcenniejszych zasobów naszej Firmy.

„Kodeks postępowania w biznesie” jest dokumentem, który określa wartości i zasady przyjęte przez Pneumatyka.eu. Prezentowany obecnie kodeks ma za zadanie konkretyzować i ułatwiać przestrzeganie zawartych w nim zasad. Wyłożone jest pewne minimum bezwzględnie obowiązujących standardów zachowania w najważniejszych obszarach działania.

Kodeks nie jest w stanie uwzględnić wszystkich teoretycznie możliwych sytuacji. Jest pomyślany raczej jako punkt odniesienia, względem, którego można ocenić każde działanie.

W przypadku wątpliwości, co do właściwego postępowania w danej sytuacji, pracownicy winni szukać porady lub rozwiązań pośród wewnętrznych standardów i procedur zawartych w “Podręczniku operacyjnym Pneumatyka.eu” lub w “Kulturze Organizacyjnej”. 

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za „postępowanie we właściwy sposób” i odpowiedzialności tej nie może delegować na kogoś innego. Pracownikom winny zawsze przyświecać następujące podstawowe zasady:

 • unikać wszelkich działań mogących zaszkodzić lub wystawić na ryzyko firmę Pneumatyka.eu lub jej reputację;
 • postępować uczciwie i zgodnie z prawem;
 • przedkładać interes zespołu ponad interes własny lub jakikolwiek inny.

W niniejszym dokumencie mianem „pracownika” określa się pracowników, współpracowników, podwykonawców i kadrę kierowniczą Pneumatyka.eu oraz firm zależnych.

1. Przestrzeganie praw, zasad i przepisów

Pneumatyka.eu i pracowników Firmy obowiązuje prawo. Nigdy nie wolno odstępować od przestrzegania któregokolwiek z obowiązujących praw i przepisów. Pracownicy są dodatkowo zobowiązani stosować się do wewnętrznych standardów i procedur odnoszących się do danych sytuacji. Te wewnętrzne uregulowania dotyczą wyłącznie naszej Firmy i mogą wykraczać poza istniejące nakazy prawne.

2. Postępujemy zawsze zgodnie z najlepiej pojętym interesem Pneumatyka.eu

Konflikt interesów ma miejsce, gdy osobiste interesy pracownika lub interesy stron trzecich stoją w sprzeczności z interesami Pneumatyka.eu. W takich sytuacjach pracownikowi może być trudno postępować w pełni zgodnie z najlepiej pojmowanym interesem Pneumatyka.eu.

Pracownicy winni unikać konfliktu interesów na ile to tylko możliwe.

Mogą pojawić się przypadki, kiedy konflikt interesów jednak wystąpi, lub gdy pracownik znajdzie się w sytuacji, w której taki konflikt może się pojawić. Powinien poinformować o tym swojego przełożonego i/lub dział zasobów ludzkich lub dział prawny w celu rozwiązania w sposób sprawiedliwy i przejrzysty.

3. Nowe możliwości działania w biznesie

Pracownikom nie wolno konkurować z Pneumatyka.eu. Nie wolno im także czerpać osobistych korzyści z możliwości biznesowych odkrytych w ramach swojej pracy, o ile Firma w sposób jednoznaczny nie rezygnuje z wykorzystania danych okazji. 

Pracownicy, którzy chcą podjąć działalność biznesową mogącą znaleźć się w sferze zainteresowania Firmy winni poinformować o tym fakcie swojego przełożonego, który z kolei ustali, czy kierownictwo Firmy zamierza wykorzystać nadarzającą się okazję. Nawet jednak przy braku takiego zainteresowania ze strony Firmy, pracownik może podjąć daną działalność na własny rachunek jedynie w przypadku pewności, że tym samym nie będzie bezpośrednio lub pośrednio konkurował z Firmą.

4. Przepisy antymonopolowe i dobre obyczaje kupieckie

Pneumatyka.eu potrafi skutecznie konkurować w dzisiejszym świecie biznesu. Zawsze będzie postępować w myśl obowiązujących przepisów antymonopolowych i praw regulujących konkurencję oraz dobre obyczaje kupieckie. W związku z tym pracownicy winni niezmiennie przestrzegać następujących zasad:

 • polityka działalności handlowej i ceny ustalane są w sposób niezależny i nigdy nie będą stanowiły przedmiotu umowy (formalnej bądź nieformalnej) z konkurentami na rynku bądź z innymi podmiotami nie związanymi z Firmą w sposób bezpośredni lub pośredni;
 • klienci, terytoria i rynki produktowe nie mogą być dzielone między Pneumatyka.eu I jej konkurentów, a jedynie zdobywane w warunkach uczciwej konkurencji;
 • z klientami i dostawcami należy postępować w sposób uczciwy.

Wszyscy pracownicy, a w szczególności ci z nich działający w obszarach marketingu, sprzedaży i zakupów, jak również będący w stałym kontakcie z firmami konkurencyjnymi, winni zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi konkurencji.

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do działu prawnego, który zapewni doradztwo i szkolenie w tej kwestii.

5. Informacje poufne

Cenimy i chronimy nasze informacje poufne, a także szanujemy wymóg zachowania poufności przez innych.

Na informację poufną składa się każda informacja, która nie jest przeznaczona do upublicznienia lub, która jeszcze nie może być upubliczniona. Obejmuje tajemnice handlowe, plany biznesowe, marketingowe i usługowe, informacje o konsumentach, pomysły techniczne i produkcyjne, receptury, projekty i bazy danych, akta, dane o zarobkach oraz wszelkiego rodzaju niepublikowane dane finansowe i inne.

Warunkiem sukcesu Pneumatyka.eu jest odpowiednie wykorzystanie poufnych informacji Firmy i nieujawnianie ich osobom trzecim. Pracownikom nie wolno ujawniać informacji poufnych lub pozwalać na ich ujawnienie za wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego prawo lub gdy pracownik otrzymał stosowną zgodę swoich przełożonych. Wymóg zachowania poufności obowiązuje również po ustaniu okresu zatrudnienia. Pracownicy zobowiązani są ponadto dołożyć wszelkich starań by zapobiec nieumyślnym ujawnieniom informacji poufnych. Dbać o ich odpowiednie przechowywanie i przekazując je w sposób bezpieczny.

Pneumatyka.eu szanuje prawo stron trzecich do podobnej ochrony ich danych poufnych.

W przypadku, gdy osoby trzecie, jak na przykład współpracownicy, dostawcy lub klienci udostępniają Pneumatyka.eu swoje informacje poufne, informacje te są przez Pneumatyka.eu traktowane z taką samą starannością, jak własne informacje poufne. Na tej samej zasada pracownicy chronią informacje poufne uzyskane w swoich poprzednich miejscach pracy.

6. Nadużycia, ochrona zasobów Firmy, rozliczenia

Opowiadamy się za uczciwością, szanujemy zasoby i majątek Firmy. Pracownicy pod żadnym pozorem nie mogą dopuszczać się nadużyć lub nieuczciwości w związku z majątkiem lub zasobami Firmy, sprawozdawczością finansową lub księgowością Pneumatyka.eu lub stron trzecich. Wszelkie tego rodzaju wykroczenia mogą skutkować nie tylko sankcjami dyscyplinarnymi, ale też i odpowiedzialnością karną.

Ewidencja finansowa Pneumatyka.eu stanowi podstawę zarządzania Firmą i warunek wypełnienia zobowiązań Firmy względem jej interesariuszy. W związku z tym dokumentacja ta musi być prowadzona rzetelnie i zgodnie ze standardami księgowości przyjętymi w Pneumatyka.eu.

Pracownicy winni dbać o majątek Pneumatyka.eu i wykorzystywać go w sposób właściwy i wydajny. Wszyscy pracownicy winni dołożyć starań, by chronić majątek Pneumatyka.eu przed utratą, uszkodzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, kradzieżą, nadużyciami, defraudacją i zniszczeniem. Dotyczy to zarówno zasobów materialnych jak i niematerialnych, w tym znaków handlowych, know-how, informacji poufnych lub stanowiących własność Firmy, a także systemów informatycznych.

Firma zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli sposobów wykorzystania swoich zasobów przez pracowników w ramach obowiązującego prawa. Możliwy jest wgląd w oprogramowanie, wszystkie pliki poczty elektronicznej, dane i foldery przechowywane na dyskach i urządzeniach Firmy.

7. Dyskryminacja i prześladowanie

Pneumatyka.eu szanuje godność osobistą, prywatność i prawa osobiste wszystkich pracowników. Zdecydowana jest zwalczać wszelkie przejawy dyskryminacji oraz prześladowania w każdym miejscu pracy. W związku z tym Współpracownikom nie wolno dyskryminować innych ze względu na ich pochodzenie, narodowość, religię, rasę, płeć, wiek lub orientację seksualną. Co więcej nie wolno im też stosować jakichkolwiek form werbalnego lub fizycznego nękania ze względu na powyższe lub jakiekolwiek inne okoliczności.

Zachęca się pracowników uważających, że w ich miejscu pracy nie przestrzega się powyższych zakazów, do zwrócenia uwagi na zaistniałą sytuację kierownictwu.

8. Partnerzy biznesowi

Dążymy do tego, by budować jak najlepsze relacje z naszymi partnerami biznesowymi: dostawcami, podwykonawcami, partnerami i przedstawicielami we wspólnych przedsięwzięciach tak, by być dla nich najbardziej pożądanym współpracownikiem.

 • Przy doborze i ocenie naszych partnerów biznesowych bierzemy pod uwagę przede wszystkim kryteria obiektywne takie jak: wydajność, jakość usług, sposób dostaw, ceny i niezawodność, a także zaangażowanie w kwestie społeczne i środowiskowe.
 • Dzielimy się z nimi naszym zaangażowaniem i naszymi oczekiwaniami dotyczącymi przestrzegania zasad naszej polityki.

9. Pracownicy

Staramy się być cenionym pracodawcą zarówno dla obecnych jak i potencjalnych pracowników. Naszym celem jest przyciąganie, rozwój i utrzymanie w środowisku zawodowym wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników.

 • Staramy się oferować bezpieczne i zdrowe środowisko pracy we wszystkich naszych przedsięwzięciach.
 • Niezależnie od okoliczności w naszej działalności nie korzystamy z pracy przymusowej lub obowiązkowej. Właśnie dlatego jesteśmy zdecydowanie zarówno przeciw zatrudnianiu dzieci jak i przeciw innym formom ich wykorzystywania. Nie zatrudniamy osób poniżej 15 roku życia i dostosowujemy się do lokalnych przepisów.
 • Od każdego z nas oczekuje się zaangażowania w działalność Zespołu, a efekty naszej pracy nagradzane są w uczciwy sposób na podstawie dokonywanej miesięcznej oceny pracowników. Przewidziane przez prawo minimalne stawki wynagrodzenia traktujemy jako poziom minimalny, a nie jako poziom, do którego wyznaczają wyższe ograniczenia wiekowe.
 • Oferujemy możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia naszych kwalifikacji w jest zapewnienie każdemu pracownikowi poziomu kompetencji umożliwiającego utrzymania stałego, wysokiego poziomu fachowości w Zespole. Naszym celem jest osiąganie dobrych wyników w pracy.

10. Naruszenia Kodeksu

Będziemy zapoznawać się z Kodeksem, stosować się do jego postanowień i w razie potrzeby szukać porady.

Obowiązkiem każdego pracownika jest stosować się w pełni do wszystkich postanowień Kodeksu. W razie konieczności zwracać się o poradę do swojego przełożonego i lub działu zasobów ludzkich lub działu prawnego. Postępowanie zgodnie z zasadami oraz trzymanie się najwyższych standardów prawości jest osobistym obowiązkiem każdego pracownika. Jest to zadanie, którego nie można delegować na kogoś innego.

W przypadku wątpliwości, pracownicy winni zawsze postępować w zgodzie z zasadami wyłożonymi we wstępie do Kodeksu. Wszelkie naruszenia postanowień Kodeksu mogą pociągać za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, w tym zwolnienie z pracy, a w uzasadnionych przypadkach także odpowiedzialność sądową.

11. Informacja o działaniach nielegalnych lub niezgodnych z Kodeksem

Czujemy się odpowiedzialni za prawe postępowanie nas wszystkich w każdej sytuacji. Pracownicy winni informować swojego przełożonego i/lub odpowiednie osoby z działu zasobów ludzkich lub działu prawnego o wszelkich praktykach bądź działaniach, które ich zdaniem nie są zgodne z niniejszym Kodeksem lub z obowiązującym prawem.