Ogólne warunki sprzedaży PressMann

W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących ogólnych warunków sprzedaży obowiązujących w firmie PressMann, właściciela sklepu Pneumatyka.eu, zachęcamy do kontaktu:

Tel.: 58 56 240 14
E-mail biuro@pressmann.pl

I. SPRZEDAŻ TOWARÓW

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia sprzedaży.

2. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument (klient indywidualny) w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.1964.16.93) niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie znajdują zastosowania, za wyjątkiem postanowień zawartych w treści punktu X.

3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówienia pisemnego /pismo, fax, e-mail, system dealer/ osobiście, lub w przypadku trwałych kontaktów handlowych na podstawie zamówienia telefonicznego.

4. Firma PressMann zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

II. KLIENCI

1. Klienci składający zamówienie po raz pierwszy, a szczególnie starający się uzyskać odroczony termin płatności powinni do niego dołączyć:

aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub Urzędu Gminy,
aktualną umowę spółki /dla spółek/,
decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu nr NIP,
informację o maksymalnej wysokości zaciąganych zobowiązań /dla spółek z o.o./,
2. W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje :

rodzaj towaru, jego ilość i proponowany termin realizacji,
dane identyfikacyjne firmy, – proponowana forma płatności,
sposób odbioru towaru,
numer naszej oferty.

III. SPOSÓB, WARUNKI I TERMINY DOSTAW

1. Sprzedający na podstawie złożonych zamówień i po analizie możliwości realizacyjnych przygotowuje potwierdzenie zamówienia dla klienta.

Brak pisemnej odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia sprzedaży jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia i akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży.

2. Zamówione towary, które w momencie wpływu zamówienia znajdują się w magazynie, zostaną dostarczone na terenie Polski w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pod adres wskazany przez Kupującego, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

3. Każdorazowo na zewnętrznej stronie przesyłki umieszczona jest koperta z fakturą VAT i listem przewozowym. Na życzenie klienta faktura może być wysłana pocztą pod wskazany adres lub w formie elektroniczne na adres e-mail.

4. W przypadku odbioru własnego Sprzedający przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.

5. Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Kupującego bezzwłocznie po otrzymaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.

Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody. W przypadku braku takiego protokołu o uszkodzeniach, reklamacja z tytułu uszkodzenia w transporcie automatycznie nie będzie uznana.

8. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedający informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

9. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia towarów, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.

IV. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Sprzedającego.

2. Pierwsze 2 transakcje dokonywane są za gotówkę, kartą płatniczą, przedpłatą albo za pobraniem, następnie obowiązuje 14 dniowy termin płatności, o ile umowa nie stanowi inaczej.

W przypadku towarów sprowadzanych lub produkowanych specjalnie dla danego klienta obowiązuje wyłącznie przedpłata.

3. W przypadku niedotrzymywania terminów płatności dostawca ma prawo scedować należność przeterminowaną na podstawie umowy cesji wierzytelności na firmę windykacyjną, wstrzymać realizację zamówień oraz odmówić zgody na płatność przelewem.

V. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

1. Dostarczony towar do czasu spłacenia przez Kupującego całej należności pozostaje własnością Sprzedającego.

2. Jeżeli Kupujący przerabia lub łączy dostarczony towar z innymi towarami, to Sprzedający uzyskuje prawo współwłasności do nowego produktu, proporcjonalnie do udziału wartości towaru dostarczonego przez Sprzedającego do łącznej wartości wszystkich zastosowanych do budowy danego produktu towarów.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z towarem, po jego dostarczeniu Kupującemu.

VII. GWARANCJA

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres co najmniej 12 miesięcy od daty sprzedaży.

2. Sprzedający usunie bezpłatnie wady ukryte lub powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym towarze.

3. Sprzedający odpowiada tylko za wady, które powstały mimo prawidłowego użytkowania dostarczonego towaru.

4. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia dostarczonego towaru, jeśli nastąpiły one w wyniku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zainstalowania oraz w przypadku modyfikacji/ naprawy w innym serwisie niż serwis Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyraził na to uprzednio zgodę.

5. Gwarancja nie obejmuje towaru, który choćby w jakiejś części został wykonany z materiałów dostarczonych przez Kupującego, bądź wg specyfikacji dostarczonej przez Kupującego.

6. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego.

7. Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej, numer fabryczny urządzenia, opis usterki.

8. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego, wszystkie koszty z tym związane – m.in. koszty wykonania ekspertyzy – ponosi zgłaszający.

9. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi Sprzedający.

10. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego warunków umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności.

11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru/ usługi. Ponadto Sprzedający nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub użytkownika towaru korzyści.

VIII. ZWROTY TOWARU

1. W przypadku potrzeby zwrotu towaru zakupionego na fakturę należy się skontaktować ze Sprzedającym i potwierdzić taką możliwość. Sprzedający nie ma obowiązku przyjąć zwrotu towaru zakupionego na fakturę. Zwroty towarów z transakcji konsumenckich opisano we właściwej ustawie.

2. Przyjmujemy zwrot tylko nieuszkodzonego i nieużywanego towaru. Nie przyjmuje się zwrotów towarów nietypowych lub towaru sprowadzonego/ wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego.

3. Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej.

4. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 30 dni od daty wystawienia faktury.

5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.

IX. ZASADY KSZTAŁTUJĄCE WZAJEMNE STOSUNKI POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KONSUMENTEM

1. W przypadku gdy Kupującym jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.1964.16.93) zastosowanie znajdują jedynie postanowienia OWS zawarte w niniejszym punkcie, pozostałe postanowienia są wyłączone.

2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówienia pisemnego /pismo, fax, e-mail, system dealer/ osobiście, lub w przypadku trwałych kontaktów handlowych na podstawie zamówienia telefonicznego.

3. PressMann zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4. Konsument dokonujący po raz pierwszy zakupu winien podać swoje dane osobowe, wraz z miejscem zamieszkania oraz adresem do doręczeń jeśli jest inny niż jego miejsce zamieszkania. Ponadto zobowiązany jest do wskazania numeru identyfikacji podatkowej, jeśli takowy posiada.

5. W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje:

 • rodzaj towaru, jego ilość i proponowany termin realizacji,
 • dane identyfikacyjne,
 • proponowana forma płatności,
 • sposób odbioru towaru,
 • numer naszej oferty.

6. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa PressMann ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w punkcie poprzedzającym;
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
 • sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość;
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 • kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

7. Sprzedający na podstawie złożonych zamówień i po analizie możliwości realizacyjnych przygotowuje potwierdzenie zamówienia dla klienta.

8. Zamówione towary, które w momencie wpływu zamówienia znajdują się w magazynie, zostaną dostarczone w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pod adres wskazany przez Kupującego, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

9. Każdorazowo na zewnętrznej stronie przesyłki umieszczona jest koperta z fakturą VAT i listem przewozowym. Na życzenie Kupującego faktura może być wysłana pocztą pod wskazany adres lub w formie elektroniczne na adres e-mail.

10. W przypadku odbioru własnego Sprzedający przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.

11. Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody.

12. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedający informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

13. Za przesyłki niewymiarowe o długości przekraczającej 2,5 m Kupujący zostanie obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 50 EUR netto za każdy rozpoczęty metr. Postanowienie niniejszego punktu nie wiąże stron w przypadku braku indywidualnego poinformowania konsumenta o jego treści każdorazowo przed związaniem stron umową sprzedaży.

14. Pierwsze 2 transakcje dokonywane są za gotówkę, kartą płatniczą, przedpłatą albo za pobraniem, następnie obowiązuje 14 dniowy termin płatności, o ile umowa nie stanowi inaczej.

15. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Sprzedającego.

16. Sprzedawca jest obowiązany wydać Kupującemu wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji.

17. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

18. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać obniżenia ceny sprzedaży lub może od umowy odstąpić według własnego wyboru, może również żądać naprawy rzeczy lub jej wymiany. Jednakże Sprzedawca może niezwłocznie złożyć propozycję, iż bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. W przypadku złożenia przez Sprzedawcę propozycji naprawy rzeczy lub jej wymiany Kupujący może taką propozycję przyjąć lub żądać odmiennego zachowania Sprzedawcy tj. obniżenia ceny lub w przypadku odstąpienia od umowy zwrotu wszelkich koszów jakie poniósł w związku z zawarciem umowy, chyba że żądania Kupującego są niemożliwe do spełnienia lub wymagają nadmiernych kosztów, w stosunku do tych, które zaproponował Sprzedawca. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru niezgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

19. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w ustępie poprzedzającym jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Jednakże przedmiotowy roczny termin nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od wydania rzeczy.

20. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

21. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub odesłanie rzeczy pocztą. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem wartości uiszczonej ceny Kupującemu do momentu otrzymania zwrotu zakupionej rzeczy. W przedmiotowym przypadku Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy w przypadku gdy rzeczy ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą.

22. W zakresie nieuregulowanym do stosunków pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym konsumentem zastosowanie mają przepisy:

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014.827).
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.1964.16.93).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez klienta przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.

2. Informacje podane w katalogach, folderach oraz ofertach oraz na stronie internetowej Sprzedającego nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań, a są jedynie zaproszeniem do negocjacji.

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od partnerów takie jak: pożar, strajki, powódź, embargo, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, trzęsienia ziemi itp.

4. Wszystkich klientów obowiązują powyższe OWS, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby głównej Sprzedającego.

Ostatnia aktualizacja: 31.07.2017