Instalacje sprężonego powietrza – wykonawstwo.

Instalacja sprężonego powietrza to system mający na celu wytworzenie i transfer sprężonego powietrza. Jego ilość, ciśnienie i jakość musi odpowiadać założeniom projektowo-eksploatacyjnym, a system ma go dostarczyć do odbiorników pneumatycznych.

instalacja sprezonego powietrza pressmann

Instalacja spreżonego powietrza – podczas prac

System ten możemy podzielić na trzy obszary:

 • Sprężarkownia i urządzenia znajdujące się w sprężarkowni służące wytworzeniu sprężonego powietrza,
 • Urządzenia służące uzyskaniu odpowiedniej jakości sprężonego powietrza,
 • Rurociągi doprowadzające sprężone powietrze do odbiorników pneumatycznych.

Standardy w sprężarkowni

Podczas pracy sprężarka wytwarza ciepło. Niektóre zakłady część tego ciepła odzyskują, ale mimo wszystko część ciepła ogrzewa otoczenie. Z tego względu sprężarkownia powinna charakteryzować się odpowiednimi wymiarami i kubaturą oraz sprawną wentylacją.

Sprężarkownia musi posiadać odpowiednio wytrzymałe podłoże, aby wytrzymało ciężar sprężarki. Wymiary sprężarkowni powinny zapewniać wolną przestrzeń wkoło sprężarki (1-1,5 m) w celu przeprowadzania niezbędnych przeglądów lub napraw. W większości przemysłowych sprężarek powietrza wylot gorącego powietrza jest z góry sprężarki. Wymagana to również przestrzeni ponad sprężarką do rozprowadzenia ciepła lub zamontowania kanału wyrzutni.

W zależności od wielkości sprężarki, otwory wlotowe i wylotowe powietrza powinny posiadać odpowiednią powierzchnię. Jej wielkość określają zalecenia w instrukcji obsługi sprężarki.

Idealnym rozwiązaniem jest, aby sprężarkownia była na północnej elewacji budynku. Najlepszą lokalizacją otworów wlotowych jest umiejscowienie ich nisko nad poziomem gruntu. Otwór wyrzucanego ciepłego powietrza musi być zlokalizowany wysoko nad poziomem gruntu.

Otwory wentylacje należy zabezpieczyć siatkami/filtrami, aby zapobiec dostawaniu się do sprężarkowni zanieczyszczeń typu liście, trawy, owady itp.

Instalacje przyłączeniowe

Następnym aspektem są instalacje przyłączeniowe do sprężarki:

instalacja sprężonego powietrza zgrzewana

Instalacja sprężonego powietrza zgrzewana

 1. Elektryczna
 2. Pneumatyczna
 3. Zarządzająca pracą sprężarki

Instalację elektryczną wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasilania urządzeń przemysłowych.

W miejscu eksploatacji sprężarki należy zamontować wyłącznik główny zasilania sprężarki.  Powinien być on  dedykowany tylko i wyłącznie sprężarce. Nie może obsługiwać dodatkowych obwodów prądowych jak zasilanie innych maszyn, oświetlenie lub ogrzewanie. Wyłącznik główny powinien być też wyraźnie oznakowany, do czego służy.

W instrukcji obsługi sprężarki podany jest zawsze zalecany przekrój przewodów elektrycznych, jakimi powinno być doprowadzone zasilanie do sprężarki oraz rodzaj i wielkość zabezpieczeń i do tych wytycznych należy się zastosować.

Instalacja pneumatyczna służąca podłączeniu sprężarki do właściwej instalacji pneumatycznej.

Na taką instalację składają się dwa elementy.

 • Zawór kulowy odcinający sprężarkę od instalacji sprężonego powietrza. Dzięki niemu można będzie przeprowadzić prace konserwacyjne sprężarki bez konieczności spuszczania ciśnienia z sieci. W przypadku większej ilości sprężarek podłączonych do instalacji odcięcie serwisowanej sprężarki pozwoli zachować ciągłość produkcji.
 • Elastyczny przewód pneumatyczny. Pozwoli on zredukować przenoszenie ewentualnych wibracji i naprężeń temperaturowych na instalację pneumatyczną. Zamiast elastycznego przewodu można zastosować kompensator.
Sterowniki sprężarek MicroPress

Sterowanie nadrzędne wielu sprężarek

Oba elementy odpowiednio dobieramy do średnicy przyłącza w sprężarce oraz maksymalnego planowanego ciśnienia eksploatacji.

Instalacja zarządzająca pracą sprężarki to instalacja z pomocą, której podłączamy ją do fabrycznego systemu informatycznego, sterownika nadrzędnego i systemu monitoringu.

Do sprężarkowni należy doprowadzić odpowiednie przewody zasilające i odbierające sygnały. W przypadku komunikacji poprzez sieć Wi-Fi należy zweryfikować moc sygnału i ewentualnie zainstalować odpowiednie wzmacniacze, a w przypadku bramki GSM może być konieczne podłączenie anteny zewnętrznej.

Standardy w jakości sprężonego powietrza

Jakość sprężonego powietrza dostarczanego do odbiorników pneumatycznych uzależniona jest od jakości otaczającego powietrza, systemu uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji doprowadzającej powietrze do odbiorników.

W celu określenia składu wyposażenia systemu uzdatniania (separatory cyklonowe, filtry, osuszacze) należy na początku określić klasę powietrza, jaka powinna być osiągnięta po przejściu systemu uzdatniania.

W zależności od klasy powietrza i wymaganego przepływu dobiera się odpowiedniej wielkości elementy. Podczas doboru należy brać pod uwagę ekstremalne warunki temperaturowe otoczenia, maksymalne ciśnienie robocze, maksymalny chwilowy przepływ i umiejscowienie elementu w instalacji.

Przykładowo separator cyklonowy montujemy jak najbliżej sprężarki, a jego wielkość dobieramy do przepływu sprężarki. Przewymiarowanie separatora nie poprawi jego skuteczności. Wręcz może pogorszyć, bo powietrze nie będzie miało odpowiedniej prędkości i nie nastąpi wytrącenie wilgoci w cyklonie.

Z kolei zbiornik sprężonego powietrza może być zamontowany jako „mokry” przed systemem uzdatniania powietrza i będzie wstępnie separował kondensat z powietrza (ze względu na schładzanie się powietrza w zbiorniku). Drugim rozwiązaniem jest montaż tzw. suchego zbiornika za systemem uzdatniania sprężonego powietrza w przypadku, gdy zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest nierównomierne, a szczytowa chwilowa wielkość przekracza maksymalną wydajność sprężarki.

Zbiornik sprężonego powietrza

Zbiornik sprężonego powietrza

Wielkość zbiornika uzależnia się od zapotrzebowania na sprężone powietrze i jego przebiegu w czasie. Zwyczajowo stosuje się wielkość zbiornika równą od 10% do 30% wydajności sprężarki. Np. dla sprężarki o wydajności 10 m3/min stosujemy zbiornik buforowy o pojemności od 1 do 3 m3/min.

Odpadem wytwarzanym w systemie uzdatniania sprężonego powietrza jest kondensat (mieszanina oleju, wody i pyłów). Kondensat ten utylizujemy zgodnie z przepisami, dlatego instalację wyposażamy w separator oleju z wody. Do sieci kanalizacyjnej usuwamy samą wodę, więc w sprężarkowni nie powinno zabraknąć przyłącza kanalizacyjnego. Odseparowany olej poddajemy utylizacji.

Standardy instalacji sprężonego powietrza

Zadaniem właściwej instalacji sprężonego powietrza jest doprowadzenie powietrza do odbiorników z jak najmniejszym spadkiem ciśnienia, w niezmienionej ilości i jakości.

Aby utrzymać ciśnienie w sieci, należy brać pod uwagę kilka czynników:

 • Dobór średnicy rurociągu. Zbyt małe średnice rurociągu generują wysokie spadki ciśnień. Dodając do tego spadki ciśnień spowodowane przejściem przez wszystkie kształtki, to sumaryczny spadek ciśnienia pomiędzy sprężarką i odbiornikiem pneumatycznym może być znaczny. Z drugiej strony im większa średnica rurociągu, tym wyższy koszt instalacji. Należy przyjąć zasadę spadku ciśnienia na maksymalnym poziomie np. 4-5% i do tego dobrać średnicę instalacji. Jednak należy pamiętać, aby średnica instalacji nie była mniejsza, niż średnica przyłącza sprężarki.
  Instalacja sprężonego powietrza aluminiowa

  Instalacja sprężonego powietrza aluminiowa

 • Dobór materiału na instalację. Materiał dobieramy pod kątem standardów i wymogów stosowanych w danym przemyśle. Inny materiał stosujemy w laboratoriach, inny w przemyśle spożywczym i inny w zakładach przemysłowych. Materiał jest odpowiedzialny za zachowanie „higieny” sprężonego powietrza i jego zanieczyszczeń w miarę upływu czasu eksploatacji. Odpowiada również za opory przepływu powietrza i związane z tym spadki ciśnień.
 • Przebieg instalacji powinien zapewniać możliwie najmniejszą odległość pomiędzy sprężarkownią i odbiornikami pneumatycznymi, bo to ograniczy spadki ciśnienia. Ważne jest również uwzględnienie możliwości rozwoju instalacji w przyszłości. Dodatkowo w instalacji zapewniamy odpowiednie spadki, żeby zabezpieczyć odbiorniki pneumatyczne przed kondensatem. Kondensatem, który może wytrącić się w instalacji z powodu różnic temperatury.

Jak osiągnąć wysoki standard instalacji sprężonego powietrza?

Jak widzisz w powyższym artykule, istnieje bardzo dużo zasad prawidłowo wykonania instalacji. Wiedzy tej nie da się przekazać instalatorowi w krótkim okresie czasu. Istnieje zbiór podstawowych zasad, ale od większości tych zasad istnieją wyjątki. Wyjątki te powoduje specyfika eksploatacyjna i lokalizacja zakładu. W praktyce nie ma dwóch takich samych instalacji sprężonego powietrza.

Dlatego też najlepszym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo eksploatacji systemu i ekonomię produkcji sprężonego powietrza jest skorzystanie z usług doświadczonej firmy – instalatora oraz dostawcy usług i urządzeń. A my od ponad 20 lat zajmujemy się wszystkimi aspektami systemów sprężonego powietrza, posiadamy wiedzę zdobytą podczas licznych szkoleń produktowych i doświadczenie nabyte w wielu zakładach produkcyjnych i usługowych przy wyposażaniu sprężarkowni lub montażu instalacji sprężonego powietrza.

 

Jeśli poszukujesz wykonawcy instalacji technologicznych i sanitarnych to sprawdź ofertę na www.pressmann.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *